اشاره:

سپنته آرمه یی تی به چم آرمان و عشق ورجاوند وپاک است، بنیان ماه اسفندو جشن اسپندگان 

اندیشه:

                                           

                                                                               ینگهه هاتام. آئت یِسنِه . پَئی تی وَنگهُو. 
                                                                                    مزدا اهورا. وَاِتا. اَشات هَچا. 
                                                                      یا ئونگهامچا. تائونس چا. تائوس چا . یَزَه مَئیدِه .. 

این سرود در بخش های گوناگون اوستا سروده شده است که به هنگام نیایش های آیینی خوانده می شود ازیکسو اشاره به تساوی حقوق زن ومرد دارد و از سوی دیگر اشاره به ابزار وراهکاری شده است که هرمرد و زن با ارادهً خویش بتواند با دیگری مسابقه بگذارد ودر راه پیشرفت زندگی از رقیب خود پیشی بگیرد. 
 

                                                                                                                                                                   برگردان سرود: 
                                                                                                                                                                       درود می فرستیم ومی ستاییم، 
                                                                                                                                                                           همهً زنان ومردانی که از میان مردمان، 
                                                                                                                                                                                به شناخت اهورامزدا، 
                                                                                                                                                                                    درانجام کارنیک وپیوستن به اشا، 
                                                                                                                                                                                        بهترین باشد.