اشاره:

به یاد نیاکان، تشتر(تیر) را گرامی داشته تا سالی پر باران پیش رو داشته باشیم

اندیشه:

 همنوا 

         با زمزمه نسیم بهاری

همراه

            با شکوه شکفتن شکوفه ها

هم درد 

                    با شیفتگی بلبل در دیدار با گل

همسفر 

                            با پرستوها در کوچ به شهر اشغ 

هماهنگ 

                                  با خروش ابر وباد ومه وخورشید وفلک

هم سخن

                                           با اشا، هنجار راستی در هستی

همازور

                                                     با نیک اندیشان،  خوش گفتاران ودرست کرداران

همزمان

                                                                 با آغوش گرفتن تازگی سال

هم نشین

                                                                           با مهربانان، مهرانگیزان، مهرآفرینان

همواره

                                                                                      دست افشانیم وپای کوبیم، تا شکوه فرارسیدن جشن نوروز را، با شادی بیشتری شکوفا سازیم