امرداد یعنی بی مرگی و جاودانگی، به همه سفارش کنیم تا امرداد رادر ادبیات گفتاری و نوشتاری خویش جایگزین(مرداد= مرگ ونیستی)کنند