اشاره:

جشن تیرگان، هنگام فداشدن آرش در راه پایایی ایران خجسته باد

اندیشه:

                                                                                                    چکامه یی از زنده یاد پژمان بختیاری


اگر ایران به جز ویران سرا نیست

 من این ویران سرا را دوست دارم 

  
                   اگر تاریخ ما افسانه رنگ است

                   من این افسانه‌ها را دوست دارم 


                                    نوای نای ما گر جان گداز است

                                   من این نای و نوا را دوست دارم 


                                                      اگر آب و هوایش دلنشین نیست

                                                     من این آب و هوا را دوست دارم 


                                                                          به شوق خار صحراهای خشکش

                                                                          من این فرسوده پا را دوست دارم 


                                                                                                 من این دلکش زمین را خواهم از جان

                                                                                                 من این روشن سما را دوست دارم 


                                                                                                                        اگر بر من ز ایرانی رود زور

                                                                                                                        من این زور آزما را دوست دارم 


                                                                                                                                              اگر آلوده دامانید، اگر پاک

                                                                                                                                              من، ای مردم، شما را دوست دارم