اشاره:

بهمن به چم نیک اندیشی است. ماه بهمن، هنگام بارندگی وبرف به بلندای دماوند

اندیشه:

                                                به آرامی آغاز به مردن می‌كنی
                                                          اگر برده عادات خود شوی
                                                                  اگر همیشه از یك راه تكراری بروی
                                                                            اگر روزمرّگی را تغییر ندهی
                                                                                     اگر رنگهای متفاوت به تن نكنی
                                                                                             یا اگر با افراد ناشناس صحبت نكنی
                                                                                                   تو به آرامی آغاز به مردن میكنی
                                                                                                           اگر از شور و حرارت
                                                                                                                  از احساسات سركش
                                                                                                                         و از چیزهایی كه چشمانت را به درخشش وامی‌دارند
                                                                                                                                   و ضربان قلبت را تندتر می‌كنند
                                                                                                                                          دوری كنی
                                                                                                                                                تو به آرامی آغاز به مردن می‌كنی
                                                                                                                                        اگر هنگامی كه با شغلت‌ یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نكنی
                                                                                                                                 اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نكنی
                                                                                                                       اگر ورای رویاها نروی
                                                                                                          اگر به خودت اجازه ندهی
                                                                                             كه حداقل یك بار در تمام زندگیت
                                                                                 ورای مصلحت‌اندیشی بروی
                                                                        امروز زندگی را آغاز كن
                                                               امروز مخاطره كن
                                                      امروز كاری كن
                                           نگذار كه به آرامی بمیری

​                           شادی را فراموش نكن ( به آرامی آغاز به مردن می کنی                      پابلو نرودا