اشاره:

خورداد در اوستا به ریخت « هه اوروَتات» آمده به چَمِ (معنی) رسایی و کمال، به این ویژگی ها بیندیشیم

اندیشه:

 جشن خوردادگان خجسته وشاد باد.
ما مردمی کهن و شاد هستیم. ما مردمی هستیم که زمانی حقوق بشر را آفرید. ما مردمی هستیم که نخستین فرهنگ و تمدن را آفرید. ما مردمی هستیم که از خاک، باد، آتش، آب، جانور و زیست بوم پرستاری می کنیم. ما نخستین پیام رسان وآموزگار راستی را داریم، اشو زرتشت اسپنتمان که برای مردم جهان، اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک را سفارش کرد. فلسفه ما راستی و درستی است و نه دروغ.  دروغ شایسته نیست حتا اگر که به زیان ما باشد. بیگانگان تازش کننده به سرزمین ما، به جز مرگ، تباهی، کشتار، سرافکندگی، نابودی، تجاوز و نسل کشی، چیز دیگری برایمان نیاوردند. ما مردمی هستیم شاد، افسردگی، سوگواری و ناامیدی را برای هیچکس آرزو نمی کنیم؛ پس شاد وخرم باشید.