اشاره:

بهار و نوروز با گلپونه هایش پیشکش نیکوکاران باد

اندیشه:

 جشن فروردینگان خجسته باد
*************************
در گاه شماری سنتی زرتشتی نوزدهمین روز هرماه فروردین نام دارد که درماه فروردین هرسال، این روز جشن فروردینگان یا «فرودگ» نام دارد که جشن پاسداشت از جایگاه روان و فروهردرگذشتگان است. 
به باور سنتی زرتشتیان، این جشن به فروهر پاک در گذشتگان و نیاکان مربوط است؛ به همین دلیل همه برای شادی روان و فروهر درگذشتگان خود، به به آرامگاه و مزار درگذشتگان می روند. 
هرکس برای تهیه و بخشش میزد در مراسم جشن فرودینگان، 
میوه یا لرک با خود می آورد. بانوان سیر و سداب، سیروگ، آش و بقیه خوراکی های مراسم را تهیه می کنند. 
موبدان لباس سپید ویژه اجرای مراسم سنتی بر تن کرده و آفرینگان خوانی برپامی کنند. 
باشندگان نیز با نیایش خود و هماهنگ با موبدان، بر روان و فروهر درگذشتگان درود می فرستند. دهمبوبدان هنگام اجرای آفرینگان خوانی، میوه ها را با کارد به اندازه کوچک می برند. 
پس از پایان مراسم، بریده های کوچک میوه های گوناگون همراه با مقداری لرک، مقداری سیروگ و اندکی آش بین شرکت کنندگان تقسیم می کنند.

( برگرفته از نسک: ازنوروز تا نوروز، کورش نیکنام)
******************
با پیروی از اندیشه، گفتار و کردارنیک، شایستگی پاسداشت جایگاه فروهر نیک درگذشتگان خویش را داشته باشیم