اشاره:

نیاکان ما در ماه آذر وبه پاس آتش عشق، در اندیشه شکوفایی روزنه های شادی آفرین در دل ها بوده اند

اندیشه:

 از آن به دیر مغانم عزیز می دارند        که آتشی که نمیرد همیشه، در دل ماست

حافظ