اشاره:

هه اور وَتات در اوستا به چم رسایی و کمال است که در گویش پارسی خورداد شده به کمال اندیشه کنیم 

اندیشه:

 بنام آنكه وستایش کتاب است
چراغ راه دینش آفتاب است
                 مهين دستور دربار خدایی
                 شرف بخش نژاد آریایی
                             دوتا گردیده چرخ پير را پشت
                            پی پوزش به پيش نام زرتشت
                                         چو من گردوست می داری کشور خویش
                                         ستایش بایدت پيغمبر خویش
                                                       به چشم عقل آن دین را فروغ است 
                                                       که خود بنيان کن دیو دروغ است
                                                                      در آتشکدة دل بر تو باز است 
                                                                     درآ کین خانة سوز و گداز است
                                                                                    هر آن دل کو نباشد شعله افروز
                                                                                    به حال ملک و ملت نیست دلسوز
                                                                                                     تو را این آتش اسباب نجات است
                                                                                                     در این آتش نهان آب حیات است 
                                                                                                                        از آن روزیکه شد این شعله خاموش
                                                                                                                        فتادی دیگ ملیت هم از جوش 
                                                                                                                                      چنان یکسر سراپای مرا سوخت 
                                                                                                                                      که باید سوختن را از من آموخت
                                                                                                                                                     به دنیا بس همین یک افتخارم
                                                                                                                                                    که یك ایراني والاتبارم
                                                                                                                                                                 به خون دل زیم زین زیست شادم
                                                                                                                                                                 که زرتشتی بود خون و نژادم