اشاره:

آذرگان را به آرزوی تابش روشنایی در اندیشه و پویایی گرما در دل هایمان جشن بگیریم

اندیشه:

   «آتش نياش» سرود دلنشینی از « اوستا»  است، برگردان بخشی از آن چنین ست:
«نماز به تو ای آتش، ای پرتو نیک اهورایی»
«... فروزان باش در اين خانه، پيوسته فروزان تا دير زمان؛ روشن باش در اين خانه، سوزان باش در اين خانه، درخشان باش در اين خانه، افروخته باش در اين خانه تا ديرزمان، تا رستاخيز توانایی و دانایی.
بر ما ارزانی دار ای آذر، ای آُریده نیک اهورامزدا؛ رامش آسوده، روزی آسوده، زندگی آسوده، رامش فراوان، روزي فراوان، زندگی فراوان، پارسايی كامل، شيرين زبانی، و روان هوشمند و پس از آن خردرسا، پي‌گير و پیوسته ...»
«بر ما آشكار شو اهورا و ای سپنته آرمه تی، (عشق پاک) آرزوهای مرا برآورده كن ای سپنتامينو. اي مزدا به ما ببخش  توانایی به‌وسيله‌ اشويی و برتری با یاری انديشه‌نيك. براي كمك به من، ای دوربيننده، به ما ببخش توانایی پاددشاهی بر خويش، ای اهورا،  با بخشش منش نیک، وجدان مارا با روح فروتنی، به‌وسيله‌ اشويی آموزش ده...»