اشاره:

امرداد به چم (:معنی) بی مرگی است. واژه امرداد به جای <مرداد> را به همه یادآوری کنیم . 

اندیشه:

 

یِنگهه هاتام. آئت یِسنِه . پَئی تی وَنگهُو. 
مزدا اهورا. وَاِتا. اَشات هَچا. 
یا ئونگهامچا. تائونس چا. تائوس چا . یَزَه مَئیدِه .. 

این سرود که بند پانزدهم از هات ۲۷ یسنا می باشد، پیش در آمدی بر هات ۲۸ است که با اشم وهو (بند ۱۳) و یتا اهو (بند ۱۴)، آغاز سرودهای اشوزرتشت (گات ها) به حساب می آید. ینگهه هاتام در بخش های گوناگون اوستا سروده شده است که به هنگام نیایش های آیینی خوانده می شود. ازیکسو اشاره به تساوی حقوق زن ومرد دارد و از سوی دیگر اشاره به ابزار وراهکاری شده است که هرمرد و زن با ارادهً خویش بتواند با دیگری مسابقه بگذارد ودر راه پیشرفت زندگی از رقیب خود پیشی بگیرد.