اشاره:

بهمن در اوستا به ریخت «وهومَنَه» آمده که سفارش به نیک اندیشی دارد

اندیشه:

 جشن سده را 

      با افروختن آتشی باشکوه

          درجای جای سرزمین اهورایی ایران

               پرفروغ گردانیم

                     تا پس از شکفتن جوانه های مهر و شادی 

                            برشاخسار هستی

                                  سردی زمستان زندگی را

                                       به باد فراموشی سپرده

                                            چشم به راه 

                                                 روشنایی و گرمای آرزوشده بمانیم

                                                                                                شادی و مهربانی آتش سده 

                                                                                                                                       بر نیک اندیشان روزگار خجسته  باد