اشاره:

نیاکان ما در ماه آذر وبه پاس آتش عشق، در اندیشه شکوفایی روزنه های شادی آفرین در دل ها بوده اند

اندیشه:

                                                             آتش عشق است که اندر می  فتاد               جوشش عشق است که اندر نی فتاد

​                                                           آتش است این بانگ نای ونیست باد                 هرکه  این آتش ندارد،  نیست باد