برگزاری گهنبار پایان سال در پاریس

برگزاری گهنبار پایان سال در پاریس

مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس گاهنبار پایان سال را  به روز سپنتمد از گاه گاتابیو به گاشمار زرتشتی، برابر با یکشنبه هیجدهم مارس ۲۰۱۸ میلادی،​ 28 اسفند‌ماه 1396 خورشیدی​ برگزار کرد.  
موبد کورش نیکنام پس از بیان جایگاه گاهنبار همس پت میدیم گاه در آیین‌های زرتشتی، به این نکته اشاره کرد که به آیین گهنبار پایان سال پنجه نیز گفته می شود.  سرایش اوستا وآفرینگان خوانی گاهنبار بر دوش موبد نیکنام بود. سپس به فلسفه‌ی هریک ازنمادهای آیینی که برسفره گاهنبار چیده می‌شود، پرداخته شد و در پایان از باشندگان با خوراکی های ترادادی(:سنتی) پذیرایی شد.
گهنبار چهره‌ی همس‌پت‌میدیم واپسین چهره‌ی گهنبار سال، از 25 تا 29 اسفندماه برگزار می‌شود. روزهای پنجه برابر با اهنود تا وهیشتواش در گاهشمار زرتشتی هنگام برگزاری این چهره از گهنبار است. همس‌پت‌میدیم‌گاه ششمین و واپسین چهره از گهنبارهاست و به پاس آفرینش انسان برگزار می‌شود.

 

0114

منبع خبر: 
خبرگزاری امرداد