کنفرانس آشنایی با بینش وفلسفه زرتشت در پاریس اردیبهشت 1393