هیربد نیکنام عزیز با درود، به نظر شما دين زرتشت بر اديان ديگر چه تاثیری داشته است. با سپاس بی پايان

پرسش: 

هیربد نیکنام عزیز با درود، به نظر شما دين زرتشت بر اديان ديگر چه تاثیری داشته است. با سپاس بی پايان

پاسخ: 

 

درود، آموزه های زرتشت، تاثیر فراوانی بر دین های پس از خود داشته است. از آنجا که زرتشت برای نخستین بار به یگانگی سرچشمه هستی پی برده و ستودن «اهورامزدا» (:دانایی بیکران در هستی) را به جهانیان سفارش کرده است. از آن پس پیامبرانی خود را فرستاده این خدای یکتا دانستند. و به جای دانش و آگاهی خدای یکتا را هویت «موجودی آفریننده» و یکتا دادند. 

 

آشکار است که دانش و خرد، هرگاه مرتو(:انسان) را به پدیده و کشفی تازه می رساند، به همین روی برای پیروان مزدا(:مزدیسنان-زرتشتیان) جایگاه اهورامزدا با واژگان «بخشاینده و مهربان» یاد شده است که در فرهنگ پس از آن به «رَحمان و رَحیم» برگردان شده است.

 

«کردار نیک» که اوج پذیرش نیک اندیشی در بینش زرتشت است به نام «عملِ صالح» در رفتار ادیان ابراهیمی سفارش شده است.

 

راستی، پاکیزگی، مهربانی، آشتی، پرهیزگاری، خدمت به دیگران، پاسداشت زیستگاه، دادگری و ارزش های دیگر مرتوگانی(:بشری) که روزگاری در پیام اشوزرتشت و باور پیروانش پویا شده است،  آنگاه که در بینش پیامبران پس از وی نیز آمده باشد تاثیری بوده که از دین زرتشت برگرفته شده است.

 

بینش زرتشت، پدیدار شدن نیروهای اهورایی(:خرد، آگاهی، دانایی) را در روشنایی می داند به همین روی فروغ و روشنی را پرستش سو(:قبله) برای نیایش سفارش کرده است، گفتنی است در اندیشه ادیان سامی نیز خداوند در روشنایی نمود یافته است، در قرآن آمده:«اللهُ نوراَلسَماواتِ وَالارض» (:خداوند روشنایی زمین و آسمان است).

 

 واژه «مَزگِت» در باور باستانی ایرانیان«خانه بزرگ» بوده که پس از آن به «مسجد»  برگردان شده است. برخی از تراداد(:سنت) های مسلمانان ایرانی نیز همچنان در سوگواری ها به ویژه برای امام حسین (همانند سوگ سیاوش) تهیه آش و حلواهای نذری، افروختن شمع و چراغ، استفاده از آب وگلاب و... مشاهده می گردد که همگی تاثیر فرهنگ ایرانی و آموزه های زرتشت در ترادادهای پس از خود است.