نخستین همایش سراسری موبدان از شهرهای ایران ، تیر 1385