موبد نیکنام در دین زرتشت بهشت و جهنم چگونه است؟ در کتاب دینی زرتشتی ها در دوره ی دبیرستان بهشت روشنایی و جهنم تاریکی تعریف شده است.

پرسش: 

موبد نیکنام در دین زرتشت بهشت و جهنم چگونه است؟ در کتاب دینی زرتشتی ها در دوره ی دبیرستان بهشت روشنایی و جهنم تاریکی تعریف شده است.

 

پاسخ: 

 در برخی از نوشته های اوستایی از «سرای نور و سرود» به عنوان بهترین جایگاه مینوی برای روان در گذشتگان نیکوکار یاد شده که نام آن «گروتمان» است. 

 

برای روان بدکاران از «سرای تاریکی و سکوت» یاد شده که «دروجو دمانه» (دروجو= دروغ+ دمانه+ خانه) به چمار سرای دروغ نام دارد.

 

بینش زرتشت «وَهیشتم مَنو» (:بهشت) را بهترین منش می داند، شیوه یی که برای روان مرتو(:انسان) خوش آیند بوده و سبب آرامش وشادی آن گردد.

 

 شاید سرای فروغمند اهورایی همراه با نغمه ها و سرودهایی ویژه برای این جایگاه برداشتی مناسب باشد و دگرگون(:برعکس) این شیوه این باشد که روان مرتو از تاریکی وسکوت زمان دار بیزار بوده که آن را به «اچیشتم منو» دوزخ نسبت داده است.