شرکت در جشن ششم فروردین زرتشتیان کرمان و سخنرانی پیرامون جایگاه پیام اشو زرتشت

شرکت در جشن ششم فروردین زرتشتیان کرمان و سخنرانی پیرامون جایگاه پیام اشو زرتشت

به دنبال دعوت انجمن زرتشتیان کرمان، موبد نیکنام در جشن زادروز اشو زرتشت شرکت کرده و به سخنرانی پرداختند، ایشان نخست از جوانانی یاد کردند که در سال گذشته از جامعه زرتشتیان کرمان به سانحه هوایی و در دریا از جهان در گذشتند و سپس به روز ششم فروردین اشاره داشتند که در باور نیاکان ایرانی به هوذورو معروف شده است و آنان 72 رویداد سرنوشت ساز تاریخ ایران را در یک روز باهم جشن می گرفتند تا تعطیل های زیادی در گذر سال نداشته و پیوسته به کار و کوشش بپردازند از جمله زاد روز اشو زرتشت و به پیامبری رسیدن او را در این روز گرامی می داشتند. 
موبد نیکنام سپس به ویژگی های پیام اشو زرتشت اشاره کردند و خردمندی، راستی، مبارزه با دروغ، آزادی، شادی، برابری و تازه شدن را از برجستگی های بینش اشو زرتشت بر شمردند و درباره هر یک شرح دادند. 
آقای نیکنام یاد آور شدند که هر چند در زمان کنونی آمار زرتشتیان زیاد نیست ولی کیفیت پیام اشو زرتشت چنان است که در دنیای امروز زبانزد انسان های آزاده و فرهیخته است که بایستی بیشتر گسترش یابد و در بخشی از سخنان خود از هزاره پایان یافتن شاهنامه یاد کردند که سال پیشه رو(1388) با گاه شماری خورشیدی هزار سال از سرودن شاهنامه می گذرد و چه باشکوه خواهد بود که مردم ایران این بزرگداشت را برای فردوسی بزرگ جشن بگیرند. 
جشن زادروز اشو زرتشت هر ساله در تالار باغچه بوداغ آباد کرمان برگزار می شود و زرتشتیان این شهر با برنامه های شاد، موسیقی و سخنرانی یاد پیامبرشان را گرامی می دارند.