شرکت در آیین هیرمبا و سخنرانی در جمع همکیشانی که در پیر هریشت گرد آمده بودند.

شرکت در آیین هیرمبا و سخنرانی در جمع همکیشانی که در پیر هریشت گرد آمده بودند.

هر سال به گاه شماری باستانی و بدون کبیسه جشن سده در برخی از روستا های زرتشتی نشین یزد برگزار می شود که مهم ترین آن آیین هیرمبا در روستای شریف آباد اردکان است. 
مردم این روستا به روز اشتاد از ماه فروردین به پیر هریشت که نزدیک ترین نیایشگاه به این روستا است می روند و با جمع آوری هیزم آن را پشته می کنند سپس تا کنار درمهر روستا می آورند و در غروب این روز پشته هیزم سده را به نام هیرمبا به آتش می کشند. 
موبد نیکنام در جمع همکیشانی که برای برپایی هیرمبا در پیر هریشت گرد آمده بودند شرکت کرده و در تالار گرد هم آیی این نیایشگاه در جمع همکیشان به سخنرانی پرداختند،ایشان برپایی سنت ها را یکی از شیوه های پویایی و پایداری فرهنگ ایران دانسته و اشاره کردند که برخی از سنت های کهن زرتشتی مانند پنجه قدیم، مهریزد که در روستا های چم، ذین آباد و مبارکه برگزار می شود و هیرمبا شریف آباد هر چند با تقویم قدیمی بر پا می گردد ولی سبب گرد هم آیی و دیدار هم کیشان از سراسر ایران می شود و این از ارزش ویژه ای برخوردار است. 
نیکنام در بخش دیگیری از سخنان خود پیشنهاد کرد تا بیش از پیش به مطالعه فرهنگ و فلسفه زرتشت بپردازند تا آمادگی بیشتری برای پاسخگویی و دفاع از ویژگی های فرهنگ خود داشته باشند.