سلام، آقای نیکنام آیا دین زرتشت از ابتدا توحیدی بوده است؟ در جایی خواندم که از ابتدا دوگانگی بوده به هنگام ورود اسلام برای اینکه از ادیان دیگر کمتر نباشد، دینشان را توحیدی فرض کردند؟

پرسش: 

سلام، آقای نیکنام آیا دین زرتشت از ابتدا توحیدی بوده است؟  در جایی خواندم که از ابتدا دوگانگی بوده به هنگام ورود اسلام برای اینکه از ادیان دیگر کمتر نباشد، دینشان را توحیدی فرض کردند؟

پاسخ: 

 درود بر شما، دین زرتشت از آغاز برپایه یکتانگری و یکتاپرستی استوار بوده است زیرا اشوزرتشت برای نخستین بار در جهان به سرآغاز و سرانجام هستی، به یکتایی خداوند پی برده، ویژگی او را «اهورامزدا» به چِمار (:معنی) دانایی وآگاهی بیکرانِ هستی مند یا خداوند جان و خرد بیان کرده است.

 

 بینش زرتشت به دوگانگی در پدیده ها و رویدادهای هستی باور دارد که در رفتار مَرتو(:انسان) نیز خودنمایی کرده است.  به همین روی می توان پیروان زرتشت را « یکتاپرستانی باورمند به دوگانگی اخلاقی» دانست.

 

در زاستار(:طبیعت) گیتی، مثبت و منفی، تز و آنتی تز، کشش و رانش، سیاه و سپید، شب و روز، تاریکی و روشنایی دیده می شوند که همه با فروزه«دوگانگی» هستی را به پیش برده اند و چنانچه هریک نباشد، هستی ناپایدار خواهد شد.

 

 دراین راستا، راستی و دروغ،  نیکی و بدی،  سازش و ناسازگاری، مهربانی و دشمنی، قهر و آشتی، پاکی و پلیدی، هنجار و بی هنجاری نیز از«دوگانگی» های رفتاری مرتو(:انسان) می باشند. که بیگمان کنش و واکنش خود را در پی خواهد داشت.