سخنرانی در همایش دانشجویان رشته ادیان دانشگاه کاشان به مناسبت هفته پژوهش

سخنرانی در همایش دانشجویان رشته ادیان دانشگاه کاشان به مناسبت هفته پژوهش

دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان به مناسبت هفته پژوهش از آقای نیکنام دعوت کرد تا برای بیان ویژگی های بینش زرتشت و تاثیر آن بر فرهنگ مردم در جهان امروز با دانشجویان دیدار و گفتگو داشته باشند. 
آقای نیکنام از ساعت 10 بامداد در جمع دانشجویان رشته ادیان و عرفان به سخنرانی پرداختند،نماینده زرتشتیان نخست به ویژگی های ارزشمندی که در پیام اشوزرتشت وجود دارد اشاره کردند و در هر مورد نقش آن را در افکار و اندیشه های جهانی بررسی نمودند.ویژگی هایی مانند خردمندی، شادی، اختیار، تازه شدن، صلح و دوستی و عرفان را از آموزه هایی دانستند که ازآموزه های اخلاقی و ارزشمند ایرانیان در روزگار گذشته بوده و هم اکنون آرزوی دست یابی مردم جهان به آن از هر قوم و نژادی بسیار شده است زیرا بشر در جهان امروز هرچند در دهکده کوچک جهانی به سر می برد وهر روز به پیشرفت جدیدی در دانش گوناگون دست می یابد ولی همچنان به آرامش ومعنویت نیازمند می باشد . 
آقای نیکنام به جایگاه چهار عنصرآب، آتش، هوا و خاک در فرهنگ گذشته این سرزمین اشاره کردند و پاسداشت آن را از کار های نیک و بایسته مردم بر شمردند زیرا این ها از عناصر پاک کننده در فرهنگ کهن این سرزمین بوده و آلوده کردن و استفاده نادرست از آنها ناشایست و نکوهیده بوده است. 
پس از سخنان نماینده زرتشتیان که بیش از 1 ساعت ادامه داشت دانشجویان این دانشکده پرسش های گوناگون خود را در باره دین و فرهنگ زرتشتی ارایه کردند و آقای دکتر حیدری رییس دانشکده ادبیات پس از بیان کردن هر یک از پرسش ها از دکتر نیکنام دعوت کردند تا به نکته هایی که مورد نظر دانشجویان است پاسخ مناسب ارایه دهند. 
در پایان این برنامه نیز دانشجویان رشته ادیان در گفتگوی نزدیک به پرسش هایی مربوط به احکام و قوانین گذشته در برخی از نوشته های اوستایی و پهلوی اشاره کردند وآقای نیکنام چگونگی شکل گیری این احکام را در تاریخ کهن ایران بررسی وشرح دادند