درود بر موبد نیکنام ارجمند، برگردان وتفسیر سرود «اشم وهو» چیست؟

پرسش: 

درود بر موبد نیکنام ارجمند، برگردان وتفسیر سرود «اشم وهو» چیست؟

پاسخ: 

 درود فراوان.

سرود«اَشِم وُهو» در اوستا چنین آمده است:

اَشِم وُهو. وَهیشتِم اَستی.

اوشتا اَستی.

اوشتا اَهمایی. هیَت اَشایی. وَهیشتایی. اَشِم؛

 

 اشویی بهترین گزینش است.

روشن روانی(:خوشبختی) است.

این چنین خورسندی برای پوینده ای است که خواهان بهترین اشویی باشد.

 

به برداشتی ساده تر، اشویی را تنها برای ارزش اشویی خواستار باشد.

 

 اشویی چیست؟

بینش زرتشت در سرودهایش(:گات ها) به هنجاری(:قانونی) درست در ساختارهستی اشاره می کند،که سراسر هستی برپایه آن استوار شده و در راستای آن جنب وجوش دارد.

 

زرتشت این هنجار راست ودرست را «اَشا» نام نهاده است. اشا در همه ذره های آفرینش خودنمایی می کند. این واژه ارزشمند در اوستا به گونه های«اشم» و «اشه» نیز آمده است.

 

در گویش پارسی می توان واژگان راستی، درستی، پاکی و نیکی، مهربانی و همانند آنها را برایش یادآوری کنیم. هرگاه در رفتار مرتویی(:انسانی)فروزه اشا پویا وپایدار گردد، به چنین کسی «اشو» گفته می شود. همانند اینکه به آموزگار راستی و پیام گوی ایرانی،  «اشو زرتشت» می گوییم.

 

سرود  «اشم وُهو» یکی از سرودهای نغز اوستاست و بارها در نیایش ها سروده می شود.