درود برفرزانه کورش نیکنام، زرتشت چندمین پیامبر در جهان است؟ چرا در مجالس و محافل مذهبی که از پیامبران و دينشان نام برده می شود از اين پیامبر و دينش یاد نمی کنند!

پرسش: 

درود برفرزانه کورش نیکنام، زرتشت چندمین پیامبر در جهان است؟ چرا در مجالس و محافل مذهبی که از پیامبران و دينشان نام برده می شود از اين پیامبر و دينش یاد نمی کنند!

پاسخ: 

 درود برشما، زرتشت نخستین پیام آوری بوده است که به خداوندی یگانه در هستی پی برده، درک ورسیدن به آن را به مرتوگان(:بشر) سفارش کرده است.

 

خدایی که زرتشت در سرودهایش(:گات ها) از او یاد کرده است، سرآغاز وسرانجام هستی بوده، هست و اهورامزدا نام گرفته است. مزدا به چم(:معنی) "دانایی وآگاهی بیکران" و اهورا به چم"هستی، هستی دار وهستی مند"، به همین روی زرتشت یادآوری کرده وآموزش داده که هستی برپایه دانش پویا وپایدار است. وآنکه بخواهد به خداوند نزدیک شود باید پیوسته بیاموزد. 

 

 پس از آنکه زرتشت ایرانی چنین خدایی را برای مرتوگان در جهان شناسایی کرد.  پیامبرانی نیز پس از وی خود را فرستاده(:رسول)، پیامبر وپیام رسان خداوندی یکتا بیان کردند که موجودی یگانه است با این دگراندیشی که آن را گام به گام آفریننده هستی، فرمانروا، تماشاگر وثبت کننده کارهای نیک وبد مرتوها(:مردم)، پاداش دهنده ومجازات کننده نیکان وبدان دانستند. 

 

پیامبران گروه دوم که ازفرشتگان(:ملایک)، دستورها را از خداوند باور خویش دریافت کرده اند به نام پیامبران ابراهیمی یا سامی یاد می شود. در روایت هایی، یکسد وبیست وچهار هزار نفر بوده اند. از حضرت آدم آغاز گشته و به حضرت محمد(ص) رسیده و بدین روی این خداوند، پیام رسانی خویش را به پایان برده است. 

 

گفتنی است نخستین بار پیام ِدانش پذیری ورستگاری را اشوزرتشت درایران شناخته وبیان کرده است. شوه(:سبب) نا آگاهی، از خود بیگانگی وبی مهری که درگردهم آیی ونشست ها(محافل و مجالس) از پیام آور ایرانی نامی برده نمی شود. شاید برای این است که زرتشت در گروه پیامبران ابراهیمی جای ندارد ولی بیگمان آن ضرب المثل آلمانی دراین باره گویاتر است که می گوید: «پیامبران در زادگاه خویش غریبند.» بدین روی برای زرتشت، آموزگار وپیام آور راستی که زادگاهش سرزمین ایران بوده است، بسیاری از ایرانیان با وی بیگانه اند و نمی دانند پیام آوری داشته اند که با سرشت وخوی آنان هم خوانی داشته است.

 

ستایشگر وسفارش دهنده راستی، مهربانی، برابری، شادی، تازگی، سازندگی، خردورزی، دهشمندی بدون جنگ وستیز است. پاسداشت زیستگاه و فراپذیری اندیشه نیک، گفتارنیک وکردار نیک را ارزش وهویت مرتوگانی دانسته است.