جناب نیکنام در بینش زرتشت پیکار با اهریمن چه جایگاهی دارد و آیا دستوری به پیروان در این پیکار داده شده است؟

پرسش: 

جناب نیکنام در بینش زرتشت پیکار با اهریمن چه جایگاهی دارد و آیا دستوری به پیروان در این پیکار داده شده است؟

پاسخ: 

 

اهریمن پارسی شده واژه «اَنگرَه مینو» در اوستا و بینش اشوزرتشت می باشد. که به چم(:معنی) منش ویران ساز و اندیشه پلید است. بنابراین اهریمن ساختار مادی ندارد که بتوان همانند یک «بُت» آن را شکست داد و نابود کرد و نیز جانداری نیست که بایستی با آن پیکار کرد.

 

بینش زرتشت به دو گوهر همزاد وناهمگون(:متضاد) اشاره کرده است که در سراسر هستی پویا و پایدار شده است. فرآیند این دوگوهر که هیچکدام بد و زیان بخش نیستند، سبب پیدایش شب و روز، سیاهی و سپیدی، گرما و سرما، کشش و رانش، و همانند آنها در زندگی همه شده است. 

 

فلسفه زرتشت یادآوری می کند که این دو گوهر همزاد و ناهمگون پیوسته در ذهن و اندیشه مرتوگان(:بشر) نیز خودنمایی خواهند داشت. بنابراین مرتویی(:انسانی) که برپایه خرد، از دانش وآگاهی بهره مند باشد، با اراده خویش به هر هنگام در اندیشه اش «سپنتامینو»، منش آبادگر و سازنده برگزیده خواهد شد. 

 

وآنکه از خرد رسا بهره نگیرد، اندیشه اش به «انگره مینو» روی خواهد آورد. این مَرتو زاینده و آفریننده اهریمن بوده و کژاندیشی را به گفتاری نادرست و کرداری ناشایست تبدیل خواهد کرد. 

 

آشکار است که خداوندِ بینش زرتشت که اهورامزدا به چم دانایی و آگاهی بیکران دراین هستی است هیچگاه آفریننده اهریمن نیست بنابراین اهریمن باور ایرانیان با  «شیطان» و «ابلیس» در فرهنگ اعراب با یکدیگر همخوانی ندارند. 

 

در نیایش مَزدیَسنان و بخش اوستای کُشتی، سه بار «شکسته اهریمن باد» گفته می شود. و نیایش کننده با پافشاری(:تاکید) با اندیشه خود پیمان می بندد تا کژاندیشی را برخود راه ندهد و انگره مینو(:منشِ ویرانگر) را در باور خویش شکست دهد.

 

گفتنی است در دنباله همین نیایش آنگاه که  «کُشتی» (:کمربند نازک پشمی) بر کمر بسته می شود نیز برای نابودی اهریمن در اندیشه خویش این گزاره(:عبارت) را از اوستا می سراید:

«خشنَه اُترَه. اَهورَه مَزدا. تَرویی دیتی. اَنگرَهه مَن یِه اوش. هَیتیاوَرشتام. هیَت وَسنا. فرَه شوت مم. ستَه اُومی. اَشِم» 

برگردان: به خشنودی اهورامزدا(:دانش وآگاهی درهستی)، اهریمن را درپرتو «اشا» و با انجام کارهای نیک خود، ناپدید خواهم کرد.

 

 

 

 

ReplyForward