جناب نیکنام درود، آيا نظريه تكامل داروين خلاف گات ها سخن مي گويد؟

پرسش: 

جناب نیکنام درود، آيا نظريه  تكامل داروين خلاف گات ها سخن مي گويد؟

پاسخ: 

  

درود برشما، سرود های گات ها برای چگونگی به ریخت آمدن(:شکل گیری) آفرینش و پیدایش گیاهان، جانوران وانسان اشاره ای نکرده است.

 

پیام زرتشت در گات ها بیشتر برای پویایی رفتار نیک در زندگی مرتوها(:انسان) است و جایگاه وهویت مرتوگان(:بشری) را در هستی پررنگ تر کرده است.

 

زرتشت در سروده  هایش پرسش هایی از زاستار(:طبیعت) نیز داشته است ولی پاسخی از دنیای غیب به گوش او نرسیده تا آن را به شنوندگان بیان کند بنابراین پاسخ آنها را به دانش زمان سپرده است تا آیندگان به درستی راز هستی پی برند.

 

آشکار است که چنانچه دینی به پدیده ای در روزگار خود اشاره کرده باشد که دانش کنونی آن را با پیشرفت خود پذیرا نباشد، گرایش به آن دین وباورهای آن که با دانش همخوانی نداشته باشد اندک اندک کمرنگ خواهد شد.