جام های ورزشی زرتشتیان راستی، یگانگی، جان باختگان واشا