بیان بینش و فلسفه زرتشت در جمع دانشجویان دانشگاه ادیان ومذاهب اسلامی در آدریان تهران

بیان بینش و فلسفه زرتشت در جمع دانشجویان دانشگاه ادیان ومذاهب اسلامی در آدریان تهران

دانشگاه مذاهب اسلامی در تهران برای تحقیق درمذاهب گوناگون اسلامی دانشجو می پذیرد و بخشی از واحدهای درسی خود را شناسایی و پژوهش در ادیان گوناگون یکتاپرستی قرار داده است . 
موبد نیکنام در سال گذشته با دعوت وحضور در این دانشگاه همراه با کارشناسان ادیان توحیدی به بیان بینش زرتشت پرداختند و جایگاه پیروان این پیامبر در ایران و جهان معرفی کردند . امسال نیز با تقاضای دانشجویان این دانشگاه و هماهنگی که با نماینده زرتشتیان صورت گرفت دکتر رافعی ودکتر شمس از استادان این مرکز همراه با دانشجویان دیداری از آدریان و بخش های آن داشتند و پس از آن در تالار آدریان حضور یافتند. 
دکتر نیکنام سخنان خود را از باور مردمان در روزگار اشوزرتشت و پیش از آن آغاز کردند وبا احترام ایرانیان باستان به چهار آخشیج یعنی آب ، هوا، خاک و روشنایی و چگونگی پرستاری کردن از آنها را ادامه دادند و سپس به مهار شدن آتش با توجه به گزارش شاهنامه فردوسی در داستان هوشنگ اشاره کردند و آنگاه نگهداری آتش در آتشکده ها را که زرتشتیان همچنان ادامه می دهند نشانی برای پاسداشت ابتکار نیاکان در کشف آتش و رسیدن به تمدن و یاد آوری جایگاه ارزشمند آتش با روشنایی و گرمای آن در زندگی مردم آن روزگار بیان کردند. 
آقای نیکنام در ادامه سخنان خود از دو گوهر همزاد و متضاد در بینش زرتشت وچگونگی پدیدار شدن سپنته مینو وانگره مینو در اندیشه انسان با برخورد این دوگوهر همزاد پرداخته و واژه دین را ریشه یابی کردند آنگونه که برای نخستین بار در پیام زرتشت آمده است و بعد ها چه سیر تحولی را داشته است و از مراحل هفت گانه عرفانی در فلسفه زرتشت یاد کردند وبا توجه به هدف پیامبران که تزدیکی انسان به خداوند بوده است ،همبستگی وگفتگوی پیروان ادیان را نیاز زمان دانستند و در پایان سخنان خود به پرسش هایی که دانشجویان این دانشگاه داشتند پاسخ دادند.