برگزاری واژیشت گهنبار چهره میدیاریم گاه در آدریان تهران

برگزاری واژیشت گهنبار چهره میدیاریم گاه در آدریان تهران

نخستین روز هر چهره گهنبار برابر سنت نیاکان آیین واژیشت گهنبار بر پا می گردد. 
میدیاریم به چم (معنی) میان زمستان است و در زمان گذشته کشور ایران هنگامی که سرمای زمستان به اوج خود می رسید برای سازش و رهایی از آن جشنی برپا میگردید و با داد و دهش و تهیه خوراکی های سنتی گرد هم آیی پنج روزه ای وجود داشت. 
اکنون نیز زرتشتیان پیش از آغاز روز واژیشت گهنبار به آدریان استان ها و شهرستان ها می آیند،موبدان با سرایش 72 هات یسنا به استقبال چهره گهنبار می روند و با شروع بامداد نیز همه پس از نیایش همگانی در کنار موبدان با سرودن آفرینگان گهنبار به روان و فروهر درگذشتگان درود می فرستند. 
در چهره گهنبار میدیاریم گاه تهران موبد مهربان فیروزگری و سروش پور در جایگاه یزشن خوانی به سرایش یسنا پرداختند و با حضور همکیشان در پای آدریان تهران اوستاهای آفرینگان گهنبار، آفرینگان دهمان ، کرده سروش، و همازور دهمان توسط موبدان کورش نیکنام ،اردشیر مانکجیان و فرهنگ ضیاتبری سروده شد. 
آقای نیکنام در سخنان خود به جایگاه ارزشمند سنت ها به و.یژه گهنبار اشاره کردند و پس از پایان سرایش آفرینگان ها نیز به همکیشان نوید دادند که آیین نامه بازنگری شده احوال شخصیه زرتشتیان توسط اداره حقوقی قوه قضاییه مورد تصویب قرار گرفته و هفته پیش در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده است. 
ایشان به چند ماده از این آیین نامه که تغییر آن برای هازمان (جامعه)زرتشتی زندگی بخش بوده اشاره کردند به ویژه تغییر ماده ای که ازاین پس ارث خانواده به پسران و دختران به طور مساوی تقسیم خواهد شد. 
در بخش پایانی آیین واژیشت گهنبار، موبد اردشیر خورشیدیان نیز به چگونگی برپایی جشن گهنبار اشاره کردند و از همکیشان خواستند تا در برپایی سنت ها یاری رسان انجمن موبدان تهران باشند.واژیشت گهنبار توسط انجمن موبدان تهران و همکاری انجمن زرتشتیان تهران برگزار شد.