برگزاری آیین گهنبار چهره میدیو زرم گاه و سخنرانی در آدریان تهران

برگزاری آیین گهنبار چهره میدیو زرم گاه و سخنرانی در آدریان تهران

با سنت گذشته ، زرتشتیان نخستین چهره گهنبار را در روز خورداد از ماه اردیبهشت برابر با دهم اردیبهشت در شهر ها و روستا های زرتشتی نشین جشن گرفتند و در آغاز این آیین باستانی واژیشت گاهانبار در آدریان تهران برگزار شد و موبدان یشت های کهن را سرودند. 
در آغاز بامداد امروز، نماز گاه هاون به گونه نیایش همگانی توسط باشندگان و حضور موبدان بر پا گردید سپس با صدای اوستای موبد نیکنام و همراهی موبدان نمیرانیان، مانکجیان و لهراسب آیین آفرینگان خوانی گهنبار با سرایش بخش هایی از اوستا برگزار شد. 
در ادامه موبد نیکنام در سخنان خود به تاریخچه برگزاری این جشن باستانی اشاره کرد و گفت: گهنبار در آغاز جشن کشاورزی و دام پروری در ایران باستان بوده و هنوز هم فر آورده هایی که بر سر سفره گهنبار فراهم می شود ریشه در پیشه کشاورزی و دامی دارد و در هر سال و قرنی با ابتکار تازه ای از نیاکان ما روبرو شده است تا به امروز که گهنبار ها در شهر ها و روستا ها به شکل سنتی و یکسان برگزار می شود که نمونه آن را امروز شاهد هستیم. 
آقای نیکنام سفارش کردند تا در انتظار نباشیم که تنها گهنبارهایی را اجرا کنیم که نیاکان ما بنیان گذاشته اند بلکه هر کس با توان مالی خود می تواند بنیانگذار گهنباری جدید باشد و در یکی از چهره های شش گانه گهنبار در سال و در تالاری مردم را پذیرا باشد.ایشان گهنبار خوانی را نوعی پرداخت مالیات در گذشته ایران دانستند که اگر به ترجمه آفرینگان گهنبار در اوستا مراجعه کنیم سفارش شده که هر کس نسبت به توان مالی خود گندم، حبوبات، برنج یا گوشت بیاورد و اگر نمی تواند هیزم یا وسایل تهیه خوراکی های سنتی را فراهم سازد و اگر باز نمی تواند بیاید و یاری رسان برپایی گهنبار باشد تا همه با هم در این داد و دهش سهیم باشند. 
موبد نیکنام به ترجمه بخشی از آفرینگان که در آن موبدان، شاخه های مورد را بالا می برند و باشندگان با اشاره دو انگشت با خود پیمان می بندند اشاره کرد که این اوستا از زمان ساسانیان تنظیم شده و در بخش اول به پادشاه دادگر و دانای ایران درود فرستاده شده و در بخش دوم هر فردی که در گهنبار باشنده است با خود پیمان میبندد که گذشته خود را جبران سازد و در آینده با پیوستن به اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک از زمره نیکوکاران خود باشد. 
جشن گهنبار با پذیرایی ناشتایی و لرک و آب گیاه هوم از باشندگان پایان پذیرفت.