برپایی آیین بزرگداشت نخستین سالگرد گشایش سرای سالمندان زرتشتی تهران

برپایی آیین بزرگداشت نخستین سالگرد گشایش سرای سالمندان زرتشتی تهران

سرای سالخوردگان زرتشتی که از سال گذشته کار خود را آغاز کرده است جشن نخستین سال خود را برپا داشت، آیین بزرگداشت توسط انجمن زرتشتیان تهران گردش 40 برنامه ریزی شده و در بخش زیرین سرای سالمندان اجرا شد. 
پس از سرایش بند نهایی از گاتها و ترجمه آن که توسط دوشیزه جهانگیری انجام شد شابهرام سیروسی که مجری برنامه ها بود از رییس انجمن زرتشتیان تهران دعوت کرد تا سخنان خود را ایراد کند. 
اله یار دانشمند پس از خوشامد گویی به باشندگان و دعوت شدگان، از تلاش و کوشش مدیر و کارکنان این مرکز سپاسگزاری کرد و امید وار شد تا با یاری دهشمندان سرای سالمندان زرتشتی که در سال گذشته از طرف سازمان بهزیستی تهران مقام اول را به دست آورده است همچنان در اختیار همکیشان و سالخوردگان باشد. 
سپس از موبد کوروش نیکنام دعوت به سخنرانی شد، نیکنام در سخنان خود پس از یادآوری و سپاسگزاری کار نیک همه کسانی که در بنیاد نهادن سرای سالمندان نقش داشتند از جمله خیر اندیشانی که زمین این مرکز را هدیه کردند تا افرادی که هزینه ساخت آن را تامین کردند و همکیشانی که در بنیاد این ساختمان همت و تلاش داشتند تا مدیریت و کارکنان سرای سالمندان که اکنون زحمت نگهداری سالمندان را به عهده دارند به انواع داد و دهش در ایران باستان فرهنگ زرتشتی اشاره کردند که به سه شیوه انجام گرفته است.نیاز،گهنبار و اشو داد که نوع سوم آن واگذاری زمین و ساختمان و درآمد آن برای همگان بوده است مانند آب انبار ها و کاروانسراها،بیمارستان ها و آموزشگاه ها که کار نیک اشو داد پس از آن در فرهنگ عربی به وقف تغییرنام داده است ،ایشان سرای سالخوردگان تهران را یکی از بناهای اشو داد دانستند و از استقبالی که در یک سال گذشته شده است امیدوار شدند تا همچنان این مرکز پویایی خود را داشته باشند. 
نماینده زرتشتیان در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی سخنران بعدی بود که به نیاز خانه سالمندان در زمان حاضر اشاره کردند.اسفندیار اختیاری کانون خانواده را یکی از نیاز های جامعه دانستند ولی افزودند همراه با پیشرفت جامعه چاره ای نداریم که مدرنیسم را بپذیریم و با آن از مراکزی مانند سرای سالخوردگان و جهان دیدگان زرتشتی استفاده کنیم. 
رستم فرخنده که یکی از یاوران شکل گیری سرای سالمندان تهران بوده و همچنان به این مرکز سر میزند تا یاریگر و رایزن همکاران باشد از تشکیل هیات امنایی از افراد سرشناس جامعه برای سرای سالمندان یاد کرد و از کادر اجرایی و سرنشین این مرکز سپاسگزاری کرد. 
آذر میدخت بلیوان مدیراین مرکز با اشاره به تجربه سالخوردگان گفت:برخی از پیشنهاد های آنان برای ما بسیار مفید بوده است ایشان نیاز این مرکز را با برخی از پیشنهاد ها شامل دایر شدن باشگاه ویژه برای سالمندان،داشتن خبرنامه داخلی و ایجاد فضای سبز در پشت بام که از آغاز پیش بینی شده بود خواستار شد.
برنامه های شاد از سوی سالخوردگان و کارکنان این مرکز اجرا شد و در پایان از خدمت گزاران این مرکز با شاخه های گل تقدیر شد و باشندگان با آش رشته سنتی و سیروگ پذیرایی شدند.