با درود خدمت استاد نیکنام، در گاتها به این نکته سفارش شده که اهورامزدا نیاز به واسطه ندارد پس آیا وجود آذر بان، موبد وهیربد درست است؟ یا اینکه هرکس باید خودش مسئول کارهای خود باشد.

پرسش: 

با درود خدمت استاد نیکنام، در گاتها به این نکته سفارش شده که اهورامزدا نیاز به واسطه ندارد پس آیا وجود آذر بان، موبد وهیربد درست است؟  یا اینکه هرکس باید خودش مسئول کارهای خود باشد.

 

پاسخ: 

 

با نگرش به ژرف اندیشی شما، پروردگار، نیازی به واسطه و دلال ندارد. «آذربان»،(:نگهبان آتش) به گزارش شاهنامه فردوسی در روزگار «هوشنگ» که پیش از زرتشت می زیسته پا گرفته است، او کسی بوده که از آتش «آذر» پرستاری می کرده تا در هر روستا و شهر، پیوسته روشن بماند زیرا خانه ها از گرما و فروغ آن بهره داشته اند.

 

«موبدان» نیز به روزگار زرتشت خویشکاری داشته اند تا دانش دین را آموخته، آموزگار وسفارش دهنده راه راستی وخرد به خواستاران باشند.

 

 به بینش زرتشت، برهر کسی شایسته است تا نخست بیاموزد، آنگاه آموخته های خویش را به دیگران نیز برساند؛ بیگمان افرادی که در هرگونه دانشی، آگاهی بیشتری از دیگران دارند. خویشکاری خواهند داشت تا راهنما وآموزگار کسانی باشند که آگاهی کمتری دارند. 

 

ناگفته پیداست که موبدان وهیربدان تلاش دارند با سفارش های دینی و بینش زرتشت آشنا شوند، سپس پیروی از راه درست وکردارنیک را به باورمندان وخواستاران یادآوری کنند. زیرا نباید نادانی وبیسوادی فراگیر باشد. 

 

با نگرش به بینش زرتشت آنان نباید هیچگاه خود را برتر از دیگران بدانند،  به ویژه اینکه شایسته نیست تا خود را پیوند دهنده(:رابط) بین دیگرمرتوها(:انسان) واهورامزدا(دانایی وإگاهی بیکران هستی مند) بدانند.