استاد نیکنام درود. باور اشوزرتشت در مورد موسیقی چیست ؟

پرسش: 

استاد نیکنام درود. باور اشوزرتشت در مورد موسیقی چیست ؟

پاسخ: 

 

درود برشما، گات ها، سرودهای زرتشت که از آن در جایگاه نخستین ادبیات چکامه(:شعر) گونه جهان یاد شده است. آهنگین است و از آغاز با آهنگ ویژه خود سروده می شده است.

 

شاد زیستن و فراهم آوردن شادی برای روان خویش و دیگران از سفارش های بینش زرتشت است. چنانکه در سنگ نگاره های دوران هخامنشی نیز به یادگار مانده، چنین آمده است:

 

 «بزرگ است اهورامزدا که آسمان را آفرید، که زمین را آفرید، که مردم را آفرید و "شادی" را برای مردم آفرید». 

 

بنابراین خنیاگری (:موسیقی) جدا از زندگی زرتشتیان و نیاکان ما نبوده است، وجود خنیاگران نامی در زمان ساسانی همچون باربُد و نکیسا گواهی بر ارزش خنیاگری و بهره مندی آن در ایران باستان بوده است.