آقای نیکنام شما گفتید که دین زرتشت جهان شمول است، پس برای برخی از هموطنان نیز سدره پوشی انجام بدهید تا آنها هم زرتشتی بشوند.

پرسش: 

آقای نیکنام شما گفتید که دین زرتشت جهان شمول است، پس برای برخی از هموطنان نیز سدره پوشی انجام بدهید تا آنها هم زرتشتی بشوند. 

پاسخ: 

 

دوست گرامی بارها یادآوری کرده ایم که زرتشتی بودن، تنها در سدره پوش شدن نیست. 

 

آنگاه که باورداریم دین زرتشت جهانشمول است به چمار(:معنای) این است: همه کسانی که در جهان پیرو راستی بوده، شادی و سازندگی را پیشه گرفته اند، به خردورزی روی آورده اند و کوشش می کنند تا خوشبختی خود را در خرسندی دیگران جستجو کنند و به اختیار و آزادی مرتوگان(:بشر) اندیشه دارند، به تازگی می اندیشند واز پندارهای نادرست وخرافی پرهیز می کنند، از جنگ وخونریزی بیزارند و آرمانشان مهربانی و آرامش وشادی جهانی است...

 

 همه و همه از فرهنگ، دین و رفتار زرتشتی نیز بهره و توشه دارند و این شیوه از زندگی برای تیره(:قوم) ، نژاد و مردم ویژه ای در جهان پیش بینی نشده «جهان فراگیر» است.آرمان وآماجی برای مرتوگان در گیتی، به پرورش وگسترش نیکی ها چشم داشته باشیم.