آقای موبد نیکنام جایگاه روح، جان و روان در کیش زرتشت چیست؟

پرسش: 

آقای موبد نیکنام جایگاه روح، جان و روان در کیش زرتشت چیست؟

پاسخ: 

 

روح یک واژه عربی و جمع آن ارواح است.  پارسی آن روان است که در اوستا به ریخت«اوروان»  آمده است. جان نیز نیرویی است که بدن را به کار و کوشش فرا می خواند.

 

 در باور ترادادی(:سنتی) زرتشتی،  هویت مَرتو (:انسان) از دوگزینه مادی و مینوی فراهم گشته است، گزینه مادی‌«تن» و «جان» بوده و گزینه مینوی «روان» و «فروهر» است.

 

پس از درگذشت، "جان" مَرتو از بین خواهد رفت. "روان" در یکی از جایگاه های «وَهیشتم مَنو» (:بهشت) که سرای "نور وسرود" برای نیکوکاران است جای می گیرد.

روان بدکاران نیز در جایگاه «اَچیشتم مَنو» که سرای "سکوت و تاریکی" است جای خواهد داشت.

 

فرَوَهَر در اوستا به ریخت «فرَوَشی» و در پهلوی«فرَوَرتی» است. فروزه اهورایی است که همراه با مَرتو درآغاز زاده شدن در نهاد شکوفا شده تا هرکس با چنین فروزه ای به سوی پیشرفت گام بردارد. فروهر نیز پس از درگذشت به گروه فروهران پیوسته خواهد شد.

اینها همه از باورهای ترادادی مزدیسنان بوده که برداشتی از ویژگی های بینش زرتشت است.