پنجمین همایش نمایندگان نهادهای زرتشتی، یزد مهر1386