سومین همایش نمایندگان انجمن های زرتشتی، کرمان شهریور 1385