درود موبد نیکنام، روزه گرفتن در دین زرتشت چگونه است؟

پرسش: 

درود موبد نیکنام، روزه گرفتن در دین زرتشت چگونه است؟

پاسخ: 

 

 

درود برشما، در دین زرتشت روزه گرفتن به ریختی(:شکلی) که در برخی ادیان مشاهده می شود، نداریم. 

 

فرهنگ ایران باستان شایسته می داند که مَرتو(:انسان) از تن و روان خود به خوبی پرستاری کند و چون تن جایگاه روان است، بنابراین نباید آزرده، افسرده و ناتوان باشد به همین انگیزه نخوردن خوراک در گذر یک روز که سبب می شود تن از گرسنگی و تشنگی آزرده بماند، پسندیده نیست و جایگاهی ندارد.

 

پیروان مزدیسنا تلاش دارند تا هماهنگ با دانش روزگار بوده و در همه روزها به اندازه مورد نیاز بدن خویش از خوراک ونوشیدنی بهره ببرند وهیچگاه بیش از نیاز بدن خویش را فربه نسازند.

 

گفتنی است زرتشتیان در گذر هر ماه، چهار روز ویژه را گزینش کرده اند که در این چهار روز، از خوردن خوراکی های گوشت دار پرهیز می کنند، شاید بتوان آن را گونه ای از روزه داری به حساب آورد.

 

 

 

 

ReplyForward