درود فراوان موبد نیکنام، می خواستم ازشما خواهش کنم راجع به نماز خواندن در دین زرتشت شرح دهید چگونه و به چه صورت یا چند رکعت در چه موقع و چه دعایی باید خوانده شود ازتون سپاسگزارم.

پرسش: 

 درود فراوان موبد نیکنام، می خواستم ازشما خواهش کنم راجع به نماز خواندن در دین زرتشت شرح دهید چگونه و به چه صورت یا چند رکعت در چه موقع و چه دعایی باید خوانده شود ازتون سپاسگزارم.

پاسخ: 

 

درود، دوست گرامی هیچگاه نمی توان و شایسته نیست تا فرهنگ و آداب رسوم نیاکان زرتشتی خود را با فرهنگ، تراداد(:سنت) و باورهای ملت های دیگر مقایسه کنیم چون در بسیاری موارد با یکدیگر هم خوانی ندارند. 

 

نماز و نیایش ایرانی با «صَلات» اعراب متفاوت است. روزه، ختنه، غسل، آداب طهارت، عزاداری، حجاب، نکاح و نقش زن و مرد در زندگی که درسنت و رفتار ملت های دیگر از آن یاد شده است، درفرهنگ ایرانیان باستان به آن ریخت(:شکل) وجود نداشته است، آنان از دیر باز با پاک نگهداشتن و پاسداری از آب، خاک، هوا و آتش به پاکی وپاکیزگی تن و زیستگاه زندگی خویش باور داشته و به تندرستی خود و دیگران پرداخته اند.

 

شاد بودن را برگزیده اند. تظاهر به دین داری نداشته بلکه با پیروی از دانش زمان در پی تازه کردن زندگی بوده اند. چگونگی نماز و نیایش با برپایی آن در پرسشی دیگر در تارنمای www.kniknam.com پاسخ داده شده که شایسته است به آن بنگرید. بیگمان نماز تنها به سخن برلب آوردن و خواندن سرودهای اوستایی در هنگامی ویژه از شبانه روز نیست. بلکه بهترین نیایش، شادکردن دل دیگران با کار وکرداری شایسته و سازنده است که بتوان روان هستی را خشنود ساخت. نیایش های اوستایی  که از دیرباز سروده شده نیز در بخشی از تارنما آمده است.