درود آقای نیکنام، واژه برساد به چمار(:معنای) چیست؟

پرسش: 

درود  آقای نیکنام، واژه برساد به چمار(:معنای) چیست؟

پاسخ: 

 

درود برشما، واژه برساد از « رسیدن» آمده که نام یکی از سرود های اوستا نیز می باشد.

 

این سرود در پایان بسیاری از نیایش های اوستایی در نسک خرده اوستا آمده است. در نیایش هایی که سروده می شود آن را برای شادی وتندرسی زندگان و برای شادی روان درگذشتگان به نام باشندگان ونام در گذشتکان اشاره می کنند تا اوستا ها ونیایش هایی که موبدان و باشندگان  سروده اند به آنان برسد.