جناب نیکنام اینکه برخی افراد بیان می کنند که دین زرتشتی احکام ناروا نسبت به زنان دارد مانند ازدواج دختر در ۳سالگی و اینکه ما هم بگوییم خیر به نظر من به هیچگاه پذیرفته و انکار کننده گفته آنها نیست . لطفا با دلیل بفرمایید که بتوان مناظره کرد.

پرسش: 

جناب نیکنام اینکه برخی افراد بیان می کنند که دین زرتشتی احکام ناروا نسبت به زنان دارد مانند ازدواج دختر در ۳سالگی و اینکه ما هم بگوییم خیر به نظر من به هیچگاه پذیرفته و انکار کننده گفته آنها نیست . لطفا با دلیل بفرمایید که بتوان مناظره کرد.

پاسخ: 

نخست اینکه ما نیازی به  گفتگوی فلسفی (:مناظره) با کسانی نداریم که بدون پژوهش در بینش زرتشت و آیین باستانی ایران، با دروغ پردازی برآنند تا چهره یی ناهمگون از اندیشه زرتشت را نمایان کنند. پس از آن آنچه ما از زرتشت سراغ داریم در سرودهای او، گاتها آمده است و آنچه آنان اشاره می کنند بایستی در این نوشته ورجاوندآمده باشد تا به زرتشت وپیروان این آموزگار ایرانی نسبت داه شود. آنچه در هزاران سال پیش در بخش هایی از کره زمین روی داده است را نمی توان به حساب دین ویژه ای گذاشت. اینکه روم باستان، مصر و اعراب، هند وایران در هزاران سال پیش چگونه با زن ودخترانشان رفتار می کردند. هنگامی به دین وپیام آور آنان نسبت خواهد داشت که در نسک (:کتاب) ورجاوند(:مقدس)همان دین به آن اشاره شده باشد. آشکار است که مرتوگان (:بشر) نخستین با برداشت هایی گوناگون، هریک در هر شهر ودیاری باورهایی برای خانواده وزندگی پیرامون خود داشته اند. اکنون نیز در آغاز سده بیست ویکم ترسایی(:میلادی) هم چنان کشتار، بیداد وستم در جهان دیده می شود به ویژه نسبت به زنان ودختران بیگناه که در ایران نیز شاهد آن بوده ایم. این رفتار را به حساب کدام دین باید گذاشت؟ چنانچه در نسک ورجاوند دینی اینگونه ستم ها آمده باشد، بیگمان می توان به آن نسبت داد. نسک دینی مزدیسنان (: پیروان زرتشت) سرودهای گات هاست که همه را به اندیشه ای رسا، گفتاری دلنشین وکرداری سازنده فراخوانده است.