جشن مهرگان، روز مهر از ماه مهر، پیروزی فریدون برضحاک