جشن فروردینگان، روز بزرگداشت روان وفروهر درگذشتگان