آقای نیکنام چرا زرتشتیان نام های عربی را برای فرزندان خود انتخاب نمی کنند.

پرسش: 

آقای نیکنام چرا زرتشتیان نام های عربی را برای فرزندان خود انتخاب نمی کنند.

پاسخ: 

 

پرسش این است که چرا باید نام عربی و بیگانه را برگزینند؟ آیاعرب ها از نام های ایرانی برای فرزندان خود استفاده می کنند؟  زادگاه زرتشت و زرتشتیان ایران است،  سرزمین ایران دارای تمدن وفرهنگ پربار و شکوهمندی بوده است،  نام هایی در فرهنگ  باستانی ایران برای فرزندان به یادگار مانده که هرکدام یادآور رویدادها، فداکاری وسلحشوری های نیاکان فرزانه ماست. 

 

چرا به فداکاری، پاکی و دلیری، شکیبایی مهرورزی وگذشت نامدارنی همانند: آرش، سیاوش، رستم ، گرد آفرید، سودابه، منیژه ، بیژن  و کورش افتخار نکنیم و نام های فرهنگ وتاریخ  دیگران برفرزندان خود داشته باشیم به ویژه نام های عربی که در تاریخ گذشته هیچگاه نگاهی دوستانه و از روی مهربانی بر ایرانیان نداشته اند.

 

در یورش ویرانگر و چندگانه خود به ایران که چند سده ادامه داشت، مارا موالی وعجم (نفهم= کسی که عربی نمی فهمد) نامیدند، اکنون نیز ازبیان نام خلیج پار س خودداری می کنند ،  جزیره های سه گانه ایرانی در خلیج پارس را ازآن خود می دانند و... 

 

هیچ عرب زاده ای را سراغ دارید که نام زیبای ایرانی برفرزندان خود داشته باشد؟